ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ARCHIDOME B.V.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden, hierna te noemen: ´voorwaarden´ wordt verstaan onder:

Archidome B.V. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Archidome B.V. statutair gevestigd te Oss, zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.
Wederpartij Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Archidome een overeenkomst is aangegaan, dan wel van Archidome een aanbod daartoe heeft ontvangen.
Overeenkomst De tussen Archidome en de wederpartij overeengekomen werkzaamheden, welke Archidome op verzoek van de wederpartij (voor deze) dient te verrichten.
De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) Rechtsverhouding tussen enerzijds Opdrachtgever en anderzijds Architect, Ingenieur en / of Adviseur. De DNR 2011 is integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Archidome B.V., daar waar de DNR 2011 afwijkt van de Algemene Voorwaarden van Archidome B.V. gaat in prioriteit de Algemene Voorwaarden van Archidome B.V. altijd voor op de DNR 2011.

Artikel 2 Toepasselijkheid, aanbieding en overeenkomst

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, orders, opdrachten, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van ARCHIDOME, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen, zoals de inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de wederpartij, zijn tussen partijen niet van kracht, tenzij deze in overleg met ARCHIDOME tot stand zijn gekomen en door ARCHIDOME als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3 Aan de voorwaarden van de wederpartij komt slechts werking toe indien deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van ARCHIDOME. Bij twijfel of discussie prevaleren de voorwaarden van ARCHIDOME. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden van ARCHIDOME worden schriftelijk aan de wederpartij bevestigd.
4 De wederpartij die reeds eerder overeenkomsten met ARCHIDOME is aangegaan, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten van ARCHIDOME in te stemmen.
5 In het geval dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is/zijn zal de desbetreffende bepaling moeten worden uitgelegd in het licht van de overige bepalingen van deze overeenkomst en wel zodanig dat de bepaling in alle redelijkheid door ARCHIDOME jegens haar wederpartij kan worden ingeroepen. De omstandigheid dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend zijn laat de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3 Offertes

1 Alle door ARCHIDOME gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld; zij kunnen binnen twee werkdagen na de aanvaarding door de wederpartij nog door ARCHIDOME worden herroepen.
2 Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de wederpartij verstrekte gegevens.
3 Indien de aanbieding is samengesteld uit verschillende bedragen, is ARCHIDOME niet verplicht een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de in de aanbieding genoemde prijs uit te voeren.
4 Onverminderd het bovenstaande zijn de offertes en aanbiedingen van ARCHIDOME geldig gedurende 30 dagen, gerekend vanaf de dag der verzending van de aanbieding of offerte of zoveel korter als in de aanbieding of offerte is aangegeven.
5 Indien ARCHIDOME kosten heeft moeten maken voor het uitbrengen van de offerte dan is ARCHIDOME bevoegd om alle kosten die zij heeft moeten maken om de offerte te kunnen opstellen bij de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 4 Aanvang/duur/opschorting/einde overeenkomst

1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wederpartij zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van ARCHIDOME of ARCHIDOME zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van de wederpartij. Het bewijs van de totstandkoming van een overeenkomst kan door partijen eveneens op een andere wijze worden bewezen.
2 Een wijziging in en/of aanvulling op een overeenkomst komt in beginsel slechts tot stand wanneer zij door ARCHIDOME uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. Wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk aan ARCHIDOME ter kennis te worden gebracht. ARCHIDOME en de wederpartij erkennen dat gedurende de (uitvoering van de) opdracht de situatie kan optreden dat de wederpartij om meerwerk verzoekt, zonder dat dit door ARCHIDOME schriftelijk wordt bevestigd zoals hiervoor is bepaald. In een dergelijk geval wordt er vanuit gegaan dat deze opdracht tot meerwerk door de wederpartij aan ARCHIDOME is verstrekt.
3 Indien de wederpartij haar verbintenis niet nakomt dan wel ARCHIDOME goede grond geeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, is ARCHIDOME gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten, onverminderd de aan ARCHIDOME krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.
4 (Indien van toepassing) Indien de kredietverzekeraar van ARCHIDOME de ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet intrekt of deze kredietlimiet beperkt dan is ARCHIDOME gerechtigd de nakoming van de haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten.
5 Onverminderd de verder aan ARCHIDOME toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding kan ARCHIDOME, zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, de overeenkomst ontbinden:
  • ingeval de wederpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim is;
  • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of op de wederpartij de Wet Schuldsanering
    Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt verklaard;
  • de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest;
  • op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke termijn wordt opgeheven;
  • ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert;
  • ingeval dat de kredietverzekeraar van ARCHIDOME de ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet intrekt of deze kredietlimiet beperkt.
6 ARCHIDOME heeft het recht van ontbinding niet indien de tekortkoming van de wederpartij, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
7 De wederpartij is gehouden om na een daartoe strekkend verzoek van ARCHIDOME zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens ARCHIDOME.
8 ARCHIDOME behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en de overeenkomst in gedeelten te factureren, zulks voor zover de opdracht zulks toelaat en met inachtneming van de redelijkheid en de billijkheid.
9 Indien de wederpartij een overeenkomst slechts met inachtneming van een opzegtermijn kan doen eindigen, dient deze opzegging te geschieden met inachtneming van die opzegtermijn door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst.
10 Afspraken met personeelsleden van ARCHIDOME die niet tot rechtsgeldige vertegenwoordiging bevoegd zijn, binden ARCHIDOME slechts indien schriftelijke bevestiging van diens zijde heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

1 Het is de wederpartij bekend dat ARCHIDOME, teneinde de overeenkomst zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, gebruik maakt van (diensten van) derden. ARCHIDOME behoudt zich het recht voor om te allen tijde werkzaamheden te laten verrichten door derden, echter zoveel mogelijk in overleg met de wederpartij.
2 De overeenkomst wordt uitgevoerd in onderling overleg tussen ARCHIDOME en de wederpartij, echter de wijze waarop de overeenkomst tot uitvoering wordt gebracht, wordt bepaald door ARCHIDOME.
3 ARCHIDOME spant zich ervoor in de overeenkomst naar beste vermogen uit te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een overeenkomst uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
4 Indien is overeengekomen dat de wederpartij in het kader van de uitvoering van de opdracht apparatuur, materialen of gegevens of informatiedragers aan ARCHIDOME ter beschikking zal stellen, is de wederpartij verplicht ervoor zorg te dragen dat deze voldoen aan de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke specificaties.
5 Alle door ARCHIDOME ten behoeve van de uitvoering van de opdracht te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijft/blijven het eigendom van ARCHIDOME.
6 Ingeval van een gebrek in de opdracht heeft ARCHIDOME het recht dit binnen een redelijke termijn te herstellen, zonder deswege schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij het recht heeft de opdracht op te zeggen of te (laten) ontbinden, een en ander met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.
7 De opdracht wordt door ARCHIDOME uitgevoerd tijdens de normale openingstijden, zijnde in de regel van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 17.00 uur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
8 Alle kosten welke het gevolg zijn van overheidsmaatregelen zoals, maar niet beperkt tot, veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening van de wederpartij.
9 De wederpartij is gehouden alle bescheiden, welke ARCHIDOME nodig heeft teneinde de opdracht naar behoren uit te voeren, aan ARCHIDOME ter beschikking te stellen alsmede haar alle nodige inlichtingen te verschaffen en haar medewerking te verlenen als ARCHIDOME daarom verzoekt.
10 De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar/hem aan ARCHIDOME verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 6 Annulering, wijziging en meerwerk

1 ARCHIDOME behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de overeenkomst (als vermeld in de offerte of aanbieding) aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te laten ontbinden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien hetgeen is overeengekomen technisch niet haalbaar blijkt.
2 De wederpartij aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de opdracht daardoor kan worden beïnvloed. ARCHIDOME zal de wederpartij daaromtrent zo spoedig mogelijk (schriftelijk) op de hoogte stellen.
3 Indien de wederpartij ARCHIDOME verzoekt tot het aanbrengen van wijzigingen en/of aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen zal ARCHIDOME daaraan gevolg te geven, indien zulks binnen haar mogelijkheden ligt. ARCHIDOME kan nimmer worden verplicht daaraan gevolg te geven. Zij zal deze werkzaamheden indien mogelijk wel verrichten. Een wijziging dient door de wederpartij schriftelijk aan ARCHIDOME verzocht te worden .
4 Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot meerwerk en extra leveringen door ARCHIDOME, zullen die door ARCHIDOME steeds volgens de dan geldende tarieven aan de wederpartij in rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot minderwerk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch ARCHIDOME behoudt het recht voor om de wederpartij de door ARCHIDOME reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
5 Indien ARCHIDOME schriftelijk heeft gemeld dat er sprake is van meerwerk wordt de wederpartij met dit meerwerk geacht akkoord te gaan tenzij de wederpartij binnen 5 dagen na deze melding schriftelijk en bewijsbaar bezwaar maakt tegen het meerwerk. Onder meerwerk dient te worden verstaan een wijziging nadat deze door de wederpartij is goedgekeurd c.q. geacht wordt te zijn goedgekeurd alsmede alle daaruit voortvloeiende wijzigingen.
6 Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) door ARCHIDOME aan de wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door ARCHIDOME de wederpartij daartegen protesteert.

Artikel 7 Prijzen

1 Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte of aanbieding en die van oplevering van de opdracht, de kostprijzen een verhoging, zoals, maar niet beperkt tot, het gevolg van overheidsmaatregelen, salarissen, invoerrechten, ondergaan of, ingeval sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, is ARCHIDOME gerechtigd de aan de wederpartij in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
2 Indien door ARCHIDOME duidelijke rekenfouten zijn gemaakt kunnen deze te allen tijde door haar worden hersteld.
3 Alle door ARCHIDOME gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4 Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 8 Betaling

1 Het te hanteren betaaltermijn bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum (tenzij anders overeengekomen), zulks zonder enig recht van de wederpartij op korting, opschorting of verrekening. ARCHIDOME is gerechtigd te factureren na elke voltooide deelopdracht zoals overeengekomen in de overeenkomst.
2 De betaling dient rechtstreeks aan ARCHIDOME te worden voldaan door storting op het door ARCHIDOME aangegeven IBAN nummer, tenzij anders overeengekomen. De datum van creditering op de bankrekening van ARCHIDOME geldt als betalingsdatum.
3 Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk jegens ARCHIDOME nakomt, een en ander zoals hierboven in lid 1 is vermeld, is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft ARCHIDOME het recht per maand aan de wederpartij de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het openstaande bedrag, vermeerderd met 4 procentpunten, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
4 Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten laste van de wederpartij. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde wederpartij worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudst openstaande facturen worden afgeboekt.
5 Indien de wederpartij een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of WSNP, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatele stelling en/of intrekking van een door de kredietverzekeraar van ARCHIDOME ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet, is al hetgeen ARCHIDOME van de wederpartij te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht van ARCHIDOME de meerdere schade van de wederpartij te vorderen.

Artikel 9 Op- en/of aflevering

1 De aflevering van zaken geschiedt aan het adres van de wederpartij, dan wel een door de wederpartij opgegeven adres. ARCHIDOME mag het door de wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat de wederpartij haar een nieuw adres heeft medegedeeld.
2 Overeengekomen, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na de acceptatie door de opdrachtgever, of 14 (veertien) dagen na oplevering, indien de opdrachtgever de opdrachtnemer niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd overeenkomstig het hieronder bepaalde, of na het herstel van de gemelde gebreken.
3 De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien buiten schuld van ARCHIDOME vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde goederen niet tijdig aan ARCHIDOME worden geleverd, wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd. Alsdan wordt de leveringstermijn in ieder geval met vier (4) weken verlengd zonder dat ARCHIDOME dan wel haar wederpartij gerechtigd is de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en zonder dat zij gehouden is om de wederpartij enig bedrag aan schadevergoeding te voldoen. De overeengekomen leveringstermijn is derhalve geen fatale termijn.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1 De aansprakelijkheid van ARCHIDOME voor alle directe schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn dan wel rechtstreeks verband houdt/houden met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag.
2 ARCHIDOME is nimmer aansprakelijk voor (alle) indirecte schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn door dan wel rechtstreeks verband heeft/houden met een gebrek aan (het/de) af- en/of opgeleverde goed(eren).
3 ARCHIDOME spant zich ervoor in om de opdracht naar behoren en conform hetgeen ter zake is overeengekomen uit te voeren. Geringe afwijkingen zoals bepaald in artikel 5 van deze voorwaarden geven de wederpartij niet het recht de af- en/of oplevering van de goederen te weigeren, tenzij deze afwijkingen zodanig zijn dat deze in redelijkheid niet door de wederpartij te hoeven worden aanvaard.
4 ARCHIDOME is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een onjuiste informatie welke door de wederpartij is verstrekt.
5 De wederpartij is verantwoordelijk (en ARCHIDOME is ter zake nimmer aansprakelijk) voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur en van de door de wederpartij te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens. Indien ARCHIDOME op verzoek van de wederpartij bij haar dienstverlening gebruik maakt van telecommunicatiefaciliteiten, is de wederpartij verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. ARCHIDOME is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
6 ARCHIDOME is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de datum, waarop de opdracht dient te zijn uitgevoerd.
7 ARCHIDOME is niet aansprakelijk voor virussen, spam ed., welke zich op enig moment bevinden op de apparatuur en/of programmatuur van de wederpartij, tenzij sprake is van grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet aan de zijde van ARCHIDOME.
8 ARCHIDOME is niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten in (technische) handleidingen, gebruiksaanwijzingen, afbeeldingen, brochures, ed.
9 De wederpartij vrijwaart ARCHIDOME en stelt haar schadeloos ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van ARCHIDOME in deze voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten, tenzij deze schade mede het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van ARCHIDOME.

Artikel 11 Overmacht

1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van ARCHIDOME onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van ARCHIDOME of diens leveranciers.
2 Indien ARCHIDOME haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht - zoals omschreven in lid 1 van dit artikel - worden die verplichtingen opgeschort totdat ARCHIDOME weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.
3 In het geval dat ARCHIDOME bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is ARCHIDOME gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
4 Indien ARCHIDOME binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen als gevolg van een in lid 1 van dit artikel omschreven gebeurtenis, hebben zowel ARCHIDOME als de wederpartij het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat ARCHIDOME jegens de wederpartij gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.

Artikel 12 Personeel

Het is de wederpartij verboden om tijdens de duur van een door ARCHIDOME uit te voeren overeenkomst of opdracht alsmede tijdens een periode van 12 maanden nadat ARCHIDOME de laatste factuur heeft verzonden werknemers van ARCHIDOME in dienst te nemen of op enigerlei wijze van hun diensten gebruik te maken, die tijdens voornoemde periode in dienst van of ten behoeve van ARCHIDOME werkzaam waren, een en ander op straffe van een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van € 100.000,--.

Artikel 13 Geheimhouding

ARCHIDOME en de wederpartij verplichten zich over en weer tot absolute geheimhouding jegens derden ter zake van alle hen uit hoofde van de opdracht of uitvoering daarvan ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van elkaar, een en ander in de ruimste zin van het woord.
ARCHIDOME heeft echter het recht aan derden bekend te maken dat zij van de wederpartij een opdracht heeft ontvangen.

Artikel 14 Retentierecht

ARCHIDOME is gerechtigd om de afgifte van zaken van de wederpartij of derden uit hoofde van de opdracht op te schorten tot op het moment dat alle betalingen aan ARCHIDOME zijn geschied.

Artikel 15 Toepasselijk recht en Forumkeuze

1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, is toepasselijk het Nederlands recht.
2 Deze voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. Bij vertaling van de voorwaarden in een andere taal geldt de Nederlandstalige versie als authentiek en dienen gebruikte begrippen in de context van het Nederlands rechtsstelsel te worden gelezen en begrepen.
3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen in beginsel worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, tenzij ARCHIDOME om haar moverende redenen de wederpartij wenst op te roepen voor de daartoe bevoegde rechter in zijn/haar woonplaats.